Algemene voorwaarden Duikcentrum ScubaXperience

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Duikcentrum ScubaXperience: het PADI duikcentrum ScubaXperience waar een klant producten of diensten afneemt, geregistreerd onder nummer 71718508 bijname Duikcentrum Nijmegen bij de Kamer van Koophandel.
 2. Staf: alle personen die in opdracht van duikcentrum ScubaXperience werkzaamheden verrichten, al dan niet op basis van overeenkomst.
 3. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan met duikcentrum ScubaXperience inzake het afnemen of leveren van producten of diensten
 4. Cursist: de natuurlijke persoon die een opleiding volgt, gegeven door duikcentrum ScubaXperience
 5. Overeenkomst: mondelinge of schriftelijke overeenstemming tussen een klant en duikcentrum ScubaXperience over respectievelijk het afnemen danwel het leveren van producten of diensten
 6. Producten en diensten: alle producten en diensten geleverd door duikcentrum ScubaXperience, zijnde maar niet uitsluitend introductieduiken, duikcursussen, verhuur en verkoop van materialen

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van duikcentrum ScubaXperience.
 2. Duikcentrum ScubaXperience heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, welke wijzigingen ook gelden ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten. Duikcentrum ScubaXperience zal daarbij de redelijke belangen van de klanten in acht nemen.
 3. De wijzigingen treden in werking dertig dagen na bekendmaking daarvan door duikcentrum ScubaXperience op haar website of via andere kanalen, danwel op de datum die genoemd wordt in de bekendmaking.
 4. Indien een klant een wijziging in de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft de klant het recht de door hem of haar gesloten overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking treden. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 5. Blijft een klant gebruik maken van de producten of diensten van duikcentrum ScubaXperience nadat de gewijzigde algemene voorwaarden in werking zijn getreden, dan wordt de klant geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben geaccepteerd en blijft de overeenkomst van kracht.

Artikel 3 – Algemeen

 1. Alle personen die klant danwel bezoeker zijn van duikcentrum ScubaXperience of door haar georganiseerde activiteiten, zijn gebonden aan het huishoudelijk reglement van duikcentrum ScubaXperience.
 2. Stafleden zijn gemachtigd klanten danwel bezoekers van duikcentrum ScubaXperience aanwijzingen te geven op het gebied van de gang van zaken binnen het duikcentrum danwel de veiligheid.
 3. Alle personen die klant danwel bezoeker zijn van duikcentrum ScubaXperience of door haar georganiseerde activiteiten, zijn verplicht aanwijzingen van het duikcentrum danwel haar stafleden op te volgen. Brengen klanten en/of bezoekers zich moedwillig in gevaarlijke omstandigheden en/of volgen zij aanwijzingen van het duikcentrum of haar stafleden niet op waardoor een gevaarlijke situatie kan ontstaan, dan behoudt duikcentrum ScubaXperience zich het recht voor deze klant of bezoeker de toegang tot het duikcentrum te weigeren.

Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomt tussen de klant en duikcentrum ScubaXperience kan op verschillende manieren tot stand komen:
 • mondeling in persoon of per telefoon met de eigenaar van het duikcentrum. In dit geval zal altijd een schriftelijke bevestiging volgen.
 • per e-mail
 • door ondertekening van een verhuurformulier, offerte of overeenkomst
 • aanmelding via de website
 1. Indien het een overeenkomst betreft met een minderjarige, is deze pas definitief indien een schriftelijke bevestiging met handtekening van een ouder of wettelijk voogd is overlegd.

Artikel 5 – Deelname cursus

 1. Deelname aan een cursus door een cursist is pas definitief als:
 • Cursist een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van zijn / haar deelname aan de cursus.
 • Het volledige cursusgeld bij aanvang van de cursus is voldaan. Indien het volledige bedrag niet is voldaan bij aanvang van de cursus, heeft duikcentrum ScubaXperience het recht de cursist te weigeren.
 • De cursist bij aanvang van de cursus de benodigde minimum leeftijd voor de betreffende cursus heeft.
 • De cursist bij aanvang van de cursus geen medische problemen heeft waarmee het volgen van de cursus niet mogelijk of toegestaan is.
 1. Bij aanvang van de cursus worden de cursusdagen voor de betreffende cursus bekend gemaakt danwel in onderling overleg tussen staf en cursisten vastgelegd. Cursist verplicht zich op het moment van vastlegging om zich aan deze data te houden.
 2. Indien een cursist door redenen anders dan ziekte niet in staat is een cursusdag bij te wonen, kan er tegen aanvullende kosten een inhaaldag gepland worden. De kosten van deze inhaaldag worden door duikcentrum ScubaXperience bepaald.
 3. Indien een cursist zonder bericht vooraf te laat of helemaal niet komt opdagen, behoudt duikcentrum ScubaXperience zich het recht voor de cursist voor verdere deelname aan de cursus uit te sluiten of de gemaakte kosten in rekening te brengen. De hoogte van deze kosten wordt bepaald door duikcentrum ScubaXperience.

Artikel 6 – Cursusvoorwaarden

 1. De cursus vindt doorgang bij aanmelding van tenminste 4 cursisten.
 2. De duikschool verplicht zich de cursus te laten verzorgen door een gekwalificeerde instructeur in actieve status.
 3. De duikschool stelt de cursist in staat aan alle onderdelen van de cursus deel te nemen.
 4. De cursist is verantwoordelijk voor de correcte behandeling van de duikapparatuur van de school. Hiervoor gelden de voorwaarden met betrekking tot verlies en/of beschadiging die op het huurformulier staan vermeld.
 5. De duikschool behoudt zich het recht voor extra kosten in rekening te brengen, wanneer de cursist niet in staat is aan de cursus vereisten te voldoen binnen het normale programma van de duikschool en de richtlijnen die hiervoor gelden binnen de beroeps organisatie zoals PADI, SSI etc..

Artikel 7 – Betaling

 1. Bij inschrijving voor een cursus, dient het volledige bedrag te zijn voldaan. Tenzij anders besproken echter dient er altijd een aanbetaling van € 100,00 te worden voldaan.
 2. Het cursusgeld moet voor aanvang van de cursus volledig worden voldaan op basis van een door duikcentrum ScubaXperience verzonden factuur.
 3. Op de verhuur van materialen zijn de aanvullende verhuurvoorwaarden van toepassing.
 4. De prijs van de verhuur van de materialen zal worden voldaan uiterlijk bij het ophalen van de materialen.
 5. Duikcentrum ScubaXperience hanteert een betalingstermijn van 14 dagen bij losse facturatie.
 6. Indien niet tijdig is voldaan aan de betalingsverplichting, zal duikcentrum ScubaXperience als volgt handelen:
 • Op het moment dat de betalingstermijn met meer dan twee weken is overschreden, volgt een betalingsherinnering.
 • Indien veertien dagen na de betalingsherinnering nog niet is voldaan aan de
 • betalingsverplichting, volgt een aanmaning waarbij wettelijke incassokosten en rente in rekening worden gebracht.
 • Is er veertien dagen na de aanmaning nog niet voldaan aan de betalingsverplichting, dan besteed duikcentrum ScubaXperience het incasseren van de factuur uit aan een incassobureau.

Artikel 8 – Annulering of voortijdige beëindiging

 1. Bij annulering van een overeenkomst zal volgens de volgende staffel annuleringskosten in rekening gebracht worden door duikcentrum ScubaXperience aan de klant:
 • Minimaal 4 weken voor aanvang: Geen annuleringskosten
 • Tussen 1 en 4 weken voor aanvang: 30% van het factuurbedrag
 • Maximaal 1 week voor aanvang: 50% van het factuurbedrag
 • Binnen de week zal er geen terug betaling plaats vinden
 1. Annulering dient altijd schriftelijk te worden bevestigd
 2. Annuleringen op basis van medische gronden ofpsychische gronden vallen onder dit artikel
 3. Indien een cursist na de start van een cursus deze voortijdig wenst te beëindigen en er geen sprake is van overmacht ( denk aan ziekte), zal er geen restitutie van gedane betalingen plaatsvinden.
 4. Indien een cursist na de start van een cursus deze voortijdig wenst te beëindigen en er is wel sprake van overmacht, zal er restitutie plaatsvinden van gedane betaligen voor ten hoogste een bedrag dat in redelijke verhouding staat tot het deel van de cursus dat niet meer gevolgd zal worden, met uitzondering van de bedragen die verband houden met verstrekte cursusmaterialen.
 5. Indien een cursist zonder bericht niet verschijnt op de afgesproken cursusdagen, dan zal er geen restitutie van cursusgeld plaatsvinden.
 6. Wanneer achteraf geen deel wordt genomen aan de cursus waarvoor men zich heeft opgegeven, kan geen restitutie van de aanbetaling plaatsvinden.
 7. Eventuele terugbetalingen door duikcentrum ScubaXperience worden binnen 14 dagen na ontstaan van de terugbetalingsverplichting voldaan

Artikel 9 – Overmacht

 1. Duikcentrum ScubaXperience verplicht zich tot het leveren van de overeengekomen goederen en/of diensten tenzij er sprake is van overmacht.
 2. Er is sprake van overmacht tot nakoming van de overeenkomst door duikcentrum ScubaXperience indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de macht van duikcentrum ScubaXperience.
 3. Duikcentrum ScubaXperience verplicht zich tot het eenmalig bieden van alternatieve opleidingsdagen, lessen of levering zodra deze in het geval van overmacht geen doorgang konden vinden.
 4. Aanpassingen door Corona/ Covid19 zijn we afhankelijk van de regels die geldend zijn vanuit de overheid. Duikcentrum ScubaXperience heeft de verplichting een passende oplossing te vinden voor het afnemen van de cursus of diensten. Afnemer heeft rekening te houden met wat binnen de redelijkheid verwacht kan worden.

Artikel 10 – Gebruik duikuitrusting

 1. Indien de klant duikmaterialen huurt, of in bruikleen heeft gekregen van duikcentrum ScubaXperience voor de duur van een opleiding, dan dient de klant de noodzakelijke zorgvuldigheid in acht te nemen ten aanzien van deze duikmaterialen.
 2. Bij verlies of diefstal wordt de aanschafwaarde van de duikmaterialen door duikcentrum ScubaXperience bij de klant in rekening gebracht.
 3. Indien is vastgesteld dat de duikmaterialen door onzorgvuldig handelen van de klant beschadigd of defect geraakt zijn, zullen de kosten voor herstel of vervanging door duikcentrum ScubaXperience bij de klant in rekening gebracht worden.
 4. Indien een klant materialen huurt bij duikcentrum ScubaXperience, zal hiervoor een aparte huurovereenkomst getekend worden. Op deze verhuur zijn de aanvullende verhuurvoorwaarden van toepassing.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Duikcentrum ScubaXperience zal haar verplichtingen jegens haar wederpartij naar beste weten en kunnen tot uitvoering brengen en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een dienst derden (waaronder leveranciers) in te schakelen.
 2. Indien een klant op enigerlei wijze schade oploopt ten gevolge van overlijden, lichamelijk of geestelijk letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal en materieel verlies tijdens of ten gevolge van de activiteit(en) dan kan duikcentrum ScubaXperience niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij dit aan grove schuld van duikcentrum ScubaXperience te wijten valt.
 3. Duikcentrum ScubaXperience kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van duikcentrum ScubaXperience en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan kunnen worden toegerekend.
 4. Duikcentrum ScubaXperience kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten, schade en interesten welke ontstaan door daden of nalatigheid van de klant.
 5. Duikcentrum ScubaXperience is nimmer aansprakelijk voor beschadiging, diefstal, verduistering, vermissing of verwisseling van door klanten of bezoekers meegebrachte zaken.

Artikel 12 – Relatiebestand

 1. De klant geeft toestemming om naam, adresgegevens en overige relevante gegevens op te nemen in het relatiebestand van duikcentrum ScubaXperience, teneinde te worden gebruikt om dezen ondermeer te informeren over cursussen/opleidingen/trainingen en voor doeleinden van persoonlijke ontwikkeling.
 1. Op eerste verzoek van klant worden adresgegevens als in lid 1 bedoeld uit het relatiebestand verwijderd, behalve indien:
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst

en/of

 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de opdrachtnemer of van een derde aan wie de gegevens zijn verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

Artikel 13 – Geheimhouding

 1. Alle informatie, persoonlijk danwel zakelijk, die duikcentrum ScubaXperience of de in haar opdracht werkzaam zijnde personen tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden ter ore komt, wordt gezien en behandeld als strikt vertrouwelijk.
 2. Op bovenstaand artikel wordt alleen uitzondering gemaakt overeenkomstig de inhoud van artikel 12 of als er sprake is van wettelijke meldingsplicht.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover afwijking van competentieregels is toegestaan, zullen geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amersfoort, tenzij opdrachtnemer als vorderende partij ervoor kiest de zaak voor te leggen aan de volgens de wettelijke competentieregels bevoegde rechter.